Socorro Rojo y Brigadas Internacionales para Venezuela

Dos de los gran­des avan­ces de la Inter­na­cio­nal Comu­nis­ta que vuel­ven a demos­trar su urgen­te nece­si­dad, fue­ron, uno, la crea­ción en 1922 del Soco­rro Rojo Inter­na­cio­nal;

Otra vez fracasaron

Lo vol­vie­ron a inten­tar y otra vez fra­ca­sa­ron. Este lunes a la madru­ga­da un gru­po redu­ci­do de inte­gran­tes de la Guar­dia Nacio­nal, aci­ca­tea­dos por las pro­me­sas de pron­to

Boltxe

Denok gara Maravillas | Maravillas somos todas

[EUS] Denok Mara­vi­llas gare­la dio­gu eta aldi berean ez dela gaz­tetxe bat, mun­dua uler­tze­ko modu bat bai­zik. Jada hauek lema hutsak iza­tea­ri utzi dio­te eta gure prak­ti­kan mate­rial­tze­ra pasa­tu dira. Bat gara gure proiek­tuak gure auzo eta herrie­tan erai­kitze­ko orduan, eta bat gara hauek defen­datze­ko orduan. Eta izan behar zen

Ante el nuevo movimiento de peones de la oligarquía: Ahora más que nunca ¡A luchar por la liberación de Andalucía!

Ante el nue­vo esce­na­rio polí­ti­co sur­gi­do tras el 2D la Comi­sión Nacio­nal de Nación Anda­lu­za quie­re mani­fes­tar: 1. Los resul­ta­dos de las elec­cio­nes auto­nó­mi­cas anda­lu­zas del pasa­do 2D han gene­ra­do una situa­ción de alar­ma. Para Nación Anda­lu­za el adve­ni­mien­to del neo­fas­cis­mo a las ins­ti­tu­cio­nes no ha sido algo espon­tá­neo. Siem­pre ha

Saludo de Nuevo Año

A la gen­te del común y sus orga­ni­za­cio­nes socia­les y polí­ti­cas Con afec­to va para todos uste­des nues­tro abra­zo iman­ta­do con los mejo­res deseos y mucha fuer­za, la que nece­si­ta­mos para librar con éxi­to la bata­lla social y polí­ti­ca que como reto de dig­ni­dad huma­na nos impo­ne el año 2019. Enten­de­mos los pen­sa­mien­tos encon­tra­dos

Nación Andaluza

Seguir luchando para liberar Andalucía del españolismo

Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) Des­de Nación Anda­lu­za agra­de­ce­mos a las 4988 anda­lu­zas que han opta­do por apo­yar nues­tras can­di­da­tu­ras, las úni­cas que apos­ta­ban por una Anda­lu­cía inde­pen­dien­te, socia­lis­ta y femi­nis­ta. Valo­ra­mos posi­ti­va­men­te los resul­ta­dos con­se­gui­dos que supe­ran los resul­ta­dos de 2004 (enton­ces en una coa­li­ción

Boltxe

Piztu Bilbo, Itzali MTV!

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Arratsal­de on eta eske­rrik asko gaur­ko 11 Botxo Egu­na posi­ble egin duzuen guz­tioi. Gaur­ko egun hau azken hila­be­tee­tan «Piz­tu Bil­­bo-Itza­­li MTV» era­gi­leak hiri-ere­­du hege­mo­ni­koa­ren ingu­ruan

Boltxe

2018ko Gudari Eguna dela eta Oreretako 6 gudarien senideek bidalitako gutuna

Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) 2018ko Guda­ri Egu­nean, zera adie­ra­zi nahi genu­ke Peru, Gude, Rafa, Mikel, Arran­tza­le eta Egoitzen seni­deok: Ore­re­tan ger­ta­tu diren azken eki­me­ne­kin etsi­ta, gure sami­na bule­goe­ta­tik hara­ta­go zabal­tzea era­ba­ki dugu. Irai­la­ren 15ean, gure herrian poli­zia baten seni­deen zau­riak ixte­ko egin zen

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Estrasburgoko epaiaren aurean /​Ante la sentencia de Estrasburgo

[EUS] Giza Esku­bi­deen Euro­pa­ko Auzi­te­giak Fran­tzian bete­ta­ko zigo­rren metatzea­ren hari­ra gaur kale­ra­tu­ta­ko epaia­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na eta babe­sa adie­ra­zi nahi die era­ba­ki honek era­gi­ten dien pre­so zein hur­koei, eta hona­ko balo­ra­zio poli­ti­koa egin nahi du: Eus­kal Herria zan­patzen duten Esta­tuei gure herria oku­patze­ko zile­gi­ta­su­nik onar­tzen

Carlos Aznárez

Brasil: Otra vez la alternativa es entre «socialismo o barbarie»

Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) Lo más temi­do pero pre­vi­si­ble a la vez, ya ha ocu­rri­do. Bol­so­na­ro estu­vo a pun­to de alzar­se con la pre­si­den­cia de Bra­sil en pri­me­ra vuel­ta y gra­cias al voto con­se­cuen­te del pobre­río del Nor­des­te, se que­dó en la puer­ta. Remar­co lo de

Boltxe

«Jaiki» izeneko talde politiko berria sortu da Arrasaten

Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) «Alder­di poli­ti­koe­ta­tik at herri­gin­tza borro­ka­la­ria bul­tzatze­ko» asmoz jaio den tal­dea da. Herri­ko gaz­te batzuk dau­de eki­me­na­ren atzean, eta «inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa, femi­nis­moa eta eus­kal­tza­le­ta­su­na izan­go dituz­te» ardatz. Ez dute zehaz­tu, nor­tzuk dau­den tal­de poli­ti­ko honen atzean, ezta ere hau­tes­kun­dee­ta­ra aur­kez­te­ko

Boltxe

Bilboko erronda kaleko egoitzaren harira, Ikasle Abertzaleak antolakundearen oharra

Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) Ira­kur­ke­ta honen bitar­tez Bil­bo­ko alde zaha­rre­ko Erron­da kale­ko ikas­leon egoitza­ren ingu­ruan ema­ten ari diren ger­tae­rak sala­tu nahi ditu­gu. Izan ere, argi­ta­ra ate­ratze­ko beha­rrean aur­ki­tu gara. Urte hone­ta­ko martxoan komu­ni­ka­tu baten bitar­tez adie­ra­zi genuen Ezker Aber­tza­le­ko eta Nazio Aska­pen Mugi­men­du­ko

«Siriako ipar-ekialdean estatu islamikoaren aurkako guda amaituta, atzerriko indarren jokaerak zalantza pizten du» artikuluaren harira /​SIRIAREN ALDE en referencia al artículo “SIRIAKO IPAR-EKIALDEAN ESTATU ISLAMIKOAREN AURKAKO GUDA AMAITUTA, ATZERRIKO INDARREN JOKAERAK ZALANTZA PIZTEN DU” publicado el sábado 28 de julio en Gaur8 de NAIZ sobre la situación actual que atraviesa Siria.

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Siria­ren alde atzo uztai­lak 28 larun­ba­ta Nai­ze­ko Gaur8n argi­ta­ra­tu­ko «Siria­ko ipar-ekia­l­­dean esta­tu isla­mi­koa­ren aur­ka­ko guda amai­tu­ta, atze­rri­ko inda­rren jokae­rak zalan­tza piz­ten du» arti­ku­lua­ren hari­ra. Has­te­ko,

Boltxe

Autogobernu faltsuen defentsatik at, Euskal Herriak askatasuna!

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos Zer­taz ari dira ordea? Zer eli­katzen du ira­kur­ke­ta horrek? [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] Espai­niar esta­tu inpe­ria­lis­ta­ren auzi­te­gi kons­ti­tu­zio­na­lak Nafar Foru Erki­de­go­ko sasi-lege­­bi­l­tza­­rra­­ren era­ba­ki batzuk ber­tan behe­ra utzi ditue­­la-eta hain­bat era­gi­lek mani­fes­ta­zio bat

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Olaztiri babesa Audientzia Nazionalari desobeditu eta gero /​Apoyo a Olazti tras su desobediencia a la Audiencia Nacional

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Pasa den osti­ra­lean, urta­rri­lak 19, Ruben Ollo «Olaz­ti» Iru­ñe­ko gaz­teak hitzor­dua jarri­ta zeu­kan Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lean, honek dekla­ra­zioa har­tze­ko asmoz dei­tu baitzion. Audien­tzia Nazio­na­lak «terro­ris­moa­ren

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Frantziako kartzelarien grebak presoen eskubideak zapaltzen ditu /​La huelga de carceleros en Francia no respeta los derechos de los presos

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos Fran­tzia­ko kar­tze­la­rien gre­bak pre­soen esku­bi­deak zapal­tzen ditu La huel­ga de car­ce­le­ros en Fran­cia no res­pe­ta los dere­chos de los pre­sos [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] Fran­tzia­ko kar­tze­la­rien gre­bak pre­soen esku­bi­deak zapal­tzen ditu [EUS]

Nación Andaluza

Manifiesto «Sí a Mariana Pineda, no a la Toma de Granada»

Los aba­jo fir­man­tes mani­fies­tan su total recha­zo a la cele­bra­ción fes­ti­va de la con­quis­ta de la ciu­dad de Gra­na­da, últi­mo reduc­to del poder sobe­rano anda­lu­sí, cada 2 de enero por el ayun­ta­mien­to de la ciu­dad. Enten­de­mos que la con­quis­ta de Anda­lu­cía abrió paso a la per­se­cu­ción y el geno­ci­dio con­tra gra­na­di­nas, mala­gue­ñas, alme­rien­ses, bas­te­ta­nas…

Boltxe

Lenin eguneko manifestu internazionalista /​Manifiesto internacionalista con motivo del Lenin eguna

&nsbp; [EUS] Iraul­tza Boltxe­bi­keak inter­na­zio­na­lis­mo pro­le­ta­rioa­ren eta iraul­tza­ra­ko bidea­ren beha­rra adie­raz­ten digu Urri­ko iraul­tza­tik 100 urte eta Che Gue­va­ra­ren erail­ke­ta­tik 50 urte pasa dire­nean, Kapi­ta­la idatzi zene­tik 150 urte pasa dire­la ahaz­tu gabe, 2017ko Lenin Egun hone­tan herrion eta zapal­du­ta­ko kla­seon aska­pe­ne­ra­ko kon­pro­mi­soan berres­ten gara; zapal­kun­tza hiru­koitza pai­ratzen dugun ema­ku­meon

Boltxe

[Comunicado firmantes Manifiesto de Compostela] El régimen español consuma el golpe de estado contra Catalunya y contra los derechos de los pueblos

El Esta­do espa­ñol ha deci­di­do con­su­mar en estos días el gol­pe de esta­do con­tra Cata­lun­ya con la apli­ca­ción del artícu­lo 155 de la cons­ti­tu­ción post­fran­quis­ta, acor­dan­do des­ti­tuir a todo el Govern de la Gene­ra­li­tat, y toman­do el con­trol de los Mos­sos de Esqua­dra, medios de comu­ni­ca­ción y limi­tan­do las fun­cio­nes del Par­la­ment

Boltxe

Declaración de solidaridad con el pueblo catalán de las organizaciones de las naciones sin Estado bajo dominación francesa

Este tex­to fue redac­ta­do y dis­tri­bui­do antes del 1 de octu­bre. Esta es la ver­sión en cas­te­llano rea­li­za­da a par­tir de la ver­sión cata­la­na. Doce orga­ni­za­cio­nes de nacio­nes sin Esta­do bajo domi­na­ción fran­ce­sa lo han fir­ma­do. Toda­vía es actual. El 1 de octu­bre se con­vi­da al pue­blo cata­lán a pro­nun­ciar­se sobre la inde­pen­den­cia de Cata­lun­ya

Boltxe

La CUP exige que se declare la independencia en el pleno del martes

La CUP aña­de pre­sión. Des­pués de que el pue­blo haya vota­do a favor de la inde­pen­den­cia, es el turno del Par­la­men­to. Así lo ha ase­gu­ra­do su dipu­tado Car­les Rie­ra este vier­nes, en una rue­da de pren­sa ante­rior a la reunión de la Jun­ta de Por­ta­vo­ces del Par­la­men­to, que tie­ne que fijar el

Boltxe

Manifest sobre fets del 20 de setembre en relació al referèndum de d’octubre al Principat de Catatunya /​Manifiesto sobre hechos del 20 de septiembre en relación al referéndum del 1 de octubre en el Principat de Catalunya

[CAT] Els Pai­sos Cata­lans hem assis­tit hui a un dels espec­ta­cles més llas­ti­mo­sos des que s’instaurà la demo­crà­cia par­la­men­ta­ria, ara fa qua­si qua­ran­ta anys: Les for­ces d’ocupació espan­yo­les han efec­tuat una sèrie d’operacions, amb deten­cions, iden­ti­fi­ca­cions i escor­colls, enca­mi­na­des a impe­dir el dret a deci­dir dels i les cata­la­nes del Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. Sen­se cap

Boltxe

Per la independència, ara és el moment de la desobediència /​Por la independencia, es el momento de la desobediencia

[CAT] Enda­vant (OSAN), orga­nitza­ció que llui­ta per la inde­pen­dèn­cia ple­na dels Paï­sos Cata­lans, és a dir, per la super­ació de la domi­na­ció dels estats espan­yol i fran­cès sobre el nos­tre poble, així com per la super­ació de les rela­cions de domi­na­ció capi­ta­lis­tes i patriar­cals que sot­me­ten la clas­se tre­ba­lla­do­ra i les clas­ses popu­lars, però

Primeira Linha

El ejemplo Marulanda y Arenas sigue intacto en nuestra mochila de combate por la Revolución Galega

[ES] Resul­ta para­dó­ji­co que en el 100 aniver­sa­rio de la Revo­lu­ción Bol­che­vi­que y en el 50 aniver­sa­rio del ase­si­na­to del Che en Boli­via, pro­si­ga el goteo de deser­cio­nes del mar­­xi­s­­mo-leni­­ni­s­­mo para el espa­cio del amor­fis­mo pro­gre­sis­ta. Que ejem­pla­res y heroi­cas fuer­zas des­ta­ca­das del cam­po revo­lu­cio­na­rio a esca­la inter­na­cio­nal, opten por renun­ciar a sus prin­ci­pios,

Boltxe

Comunicado de Hontzak konpartsa: Ante la polémica desatada por la decoración de nuestra txosna

Ante la polé­mi­ca desata­da por la deco­ra­ción de la txos­na de Hon­tzak Kon­par­t­sa, que­re­mos mani­fes­tar lo siguien­te: Hemos pre­ten­di­do (y has­ta este momen­to con­se­gui­do) hacer un ejer­ci­cio prác­ti­co de liber­tad de expre­sión y desobe­dien­cia civil en con­tra la exis­ten­cia en el códi­go penal espa­ñol del absur­do e injus­to «deli­to con­tra los sen­ti­mien­tos

Boltxe

No ens espantaran, no ens dividiran, no deixarem que ens prenguin més llibertats. No passaran!

[CAT] Des d’Endavant OSAN volem expres­sar la nos­tra soli­da­ri­tat amb les víc­ti­mes del bru­tal atac d’ahir a les Ram­bles de Bar­ce­lo­na i tam­bé a Cam­brils. Els indi­vi­dus que han per­pe­trat aquest atac sal­vat­ge con­tra el poble tre­ba­lla­dor bus­ca­ven, i han acon­se­guit, esten­dre un dolor irre­pa­ra­ble en molts casos. El Daesh i la seva ideo­lo­gia són

Boltxe

África en el siglo XXI: El legado del imperialismo y perspectivas de desarrollo

Algu­nos de los argu­men­tos que hoy se esgri­men acer­ca de por qué Áfri­ca no se pue­de poner a nivel de Occi­den­te tam­bién se esgri­mie­ron hace cien años cuan­do Áfri­ca esta­ba bajo la colo­ni­za­ción euro­pea y los colo­ni­za­do­res cul­pa­ban a todo excep­to al impe­ria­lis­mo de ser la cau­sa fun­da­men­tal del sub­de­sa­rro­llo. La estruc­tu­ra eco­nó­mi­ca

Boltxe

Inperialismo eta faxismoaren aurka, klaseko antifaxismo borrokalaria!/Contra el fascismo y el imperialismo, ¡antifascismo de clase y combativo!

[EUS] Nazioar­tean pai­ratzen ari garen gerra inpe­ria­lis­ta egoe­ra­ren aurrean, Ezke­rral­dea Anti­fa­xis­tak hona­ko haus­nar­ke­tak pla­za­ra­tu nahi ditu herri lan­gi­lea­ren aurrean: FAXISMOAREN AGERPENA KAPITALISMOAREN GARAPENARI LOTUTA DAGOELA ULERTZEN DUGU. Honek zer esan nahi du: nazioar­te­ko bur­ge­sia han­dia­ren geroz eta sek­to­re gutxia­go­tan kon­tzen­tra­tu­ta­ko bote­re ekonomikoak(monopolismoa), mun­du­ko herrien arte­ko ber­din­ta­su­na eta elkar­ta­su­ne­tik urrun­tzen gai­tue­la,

Aurrerantz

[Aurrerantz 6] Aberri Eguna, Maiatzaren lehena, borroka bakarra /​Aberri Eguna, Primero de Mayo una misma lucha

[EUS] 60 urte baino gehia­go dara­matza­gu Esta­tu espai­nol eta fran­tse­sa­ren, bur­ge­sia­ren eta herriak zapal­tzen dituen nazioar­te­ko kapi­ta­lis­moa­ren atza­pa­rre­tan Eus­kal Herria desager­tu ez dadin erre­sis­ten­tziaz­ko borro­kan, eta borro­ka hori izan da eus­ka­ra­ren bizi­rau­pe­na ahal­bi­de­ra­tu, herri lan­gi­lea­ren kon­tzien­tzia piz­tu, herria­ren nuklea­ri­za­zioa era­gotzi eta lan­gi­leen bizi bal­din­tzak hobetzea lor­tu due­na, kapi­ta­lis­moa inoiz baino

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Hiru gazteen espetxeratzearen aurrean /​Ante el encarcelamiento de los tres jóvenes

(EUS) Poli­ziak Iru­ñean era­gin­da­ko isti­luen ondo­rioz atxi­lo­tu­ta­ko Ore­re­ta­ko lau gaz­tee­ta­tik hiru kar­tze­la­ra bida­li ditu Iru­ñe­ko 4. ins­truk­zio epai­te­giak. Era­so larri honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi ahi du: Gure mugi­men­duak era­ba­te­ko babe­sa eta elkar­ta­su­na era­kutsi nahi die atxi­lo­tuei eta beraien seni­deei eta, atzo egin genuen beza­la,

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Ante los incidentes provocados por la policía en Iruñea /​Poliziak Iruñean sortutako istiluen aurrean

(ES) Ante los inci­den­tes pro­vo­ca­dos por la Poli­cía Espa­ño­la ayer en Iru­ñea, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar lo siguien­te: En pri­mer lugar que­re­mos expre­sar nues­tra total soli­da­ri­dad a las cua­tro per­so­nas dete­ni­das y exi­gi­mos su inme­dia­ta libe­ra­ción, sin nin­gún tipo de car­go. No sabe­mos si estas per­so­nas han

Boltxe

Llamamiento para el 8 de marzo de la Marcha Mundial de las Mujeres

Que­ri­das com­pa­ñe­ras, ami­gas, acti­vis­tas y lucha­do­ras, Noso­tras, muje­res de la Mar­cha Mun­dial de las Muje­res, uni­mos nues­tras voces para ren­dir home­na­je a las luchas his­tó­ri­cas y lle­nas de vigor de las muje­res y de los movi­mien­tos femi­nis­tas de todo el mun­do. Denun­cia­mos el con­tex­to polí­ti­co mun­dial, mar­ca­do por la cre­cien­te toma de con­trol de

Aurrerantz

[Aurrerantz 4] Euskal Herriko herri eta langile mugimenduaren (berr)eraketarako deialdia /​Llamamiento para la (re)creación del movimiento popular y obrero en Euskal Herria

(eus) Herri eta lan­gi­le mugi­men­duak eus­kal herri lan­gi­leak pai­ratzen dituen zapal­kun­tza zehatzei aurre egi­ten die; bere burua anto­la­tuz eta kudea­tuz, auto­de­ter­mi­na­zioa eta auto­de­fen­t­sa prak­ti­ka­tuz aurre egi­ten die. Herri eta lan­gi­le mugi­men­dua ENAM­ren sorre­ra his­to­ri­koa­ren oina­rria izan da. Aurre­ra era­man duen borro­ka dela eta, Esta­tu kapi­ta­lis­ta eta patriar­kal espai­no­la­ren eta fran­tse­sa­ren

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Otegiren deklarazio larrien aurrean /​Ante las graves declaraciones de Otegi

Ote­gi­ren dekla­ra­zio larrien aurrean /​Ante las gra­ves decla­ra­cio­nes de Ote­gi Arnal­do Ote­gi Sor­tu­ko Idaz­ka­ri Nagu­siak pasa den otsai­la­ren 10ean Eus­ka­di Irra­ti­ko Fak­to­ria saioan Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri zuzen­du­ta­ko aku­sa­zio larrien aurrean, gure mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Anti­guon ger­ta­tu­ta­koa­ren ingu­ru­ko infor­ma­zio guz­tia eman genuen urta­rri­la­ren 29an, hain zuzen

Boltxe

En denuncia de la politica proimperialista deGARA

Que­re­mos denun­ciar des­de estas líneas el nefas­to papel proim­pe­ria­lis­ta que está mani­fes­tan­do GARA en casi todos los temas inter­na­cio­na­les así como su iden­ti­fi­ca­ción de hecho con el sal­va­je terro­ris­mo islá­mi­co mer­ce­na­rio y sus secue­las al ser­vi­cio de los EEUU, las poten­cias occi­den­ta­les (RU, Fran­cia, Israel, Tur­quía…) y las monar­quías del Gol­fo (Ara­bia

Aurrerantz

Aurrerantz III: Antiguon gertatutakoaren inguruan /​Sobre los acontecimientos ocurridos en el Antiguo

Anti­guon ger­ta­tu­ta­koa­ren ingu­ruan Heda­bi­de harra­pa­riak zela­tan dau­de eta Ezker Aber­tza­le­ko sek­to­reen kon­tra oldar­tze­ko irri­kan dau­de: bere bar­ne gataz­kak eta berres­ku­rae­zi­nez­ko porro­ta fro­gatze­ko bei­ta behar dute. Euren nagu­si poli­ti­koak eta mani­pu­la­zioa­ren indus­tria­re­kin abe­ras­ten diren enpre­sa­riak atzean dituz­te, ziri­katzen eta agin­tzen. Orain dela sei edo zaz­pi urte, Ezker Aber­tza­le­ko sek­to­re ofi­zia­la dei­tu­ri­koa

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Eraso faxistak errefuxatuz burutu du prentsaurrekoa Amnistiaren aldeko mugimenduak /​El movimiento pro amnistía ha realizado una rueda de prensa rechazando los ataques fascistas

[eus] Donos­tia­ko Anti­guon geta­tu­ta­koa­ren hari­ra amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak azal­pe­nak eman nahi izan ditu, ber­tan 80 bat lagun par­te har­tu dute eta ondo­ren­go agi­ria ira­kur­tzeaz gain, kro­no­lo­gia eta amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­te bik idatzi­ta­ko gutu­nak ira­ku­rri dira, guz­tiak erre­pro­du­zitzen ditu­gu: Pren­t­sa Oha­rra: Gaur hemen elkar­tu gara, lehen­go astean, gure mugi­men­du­ko gaz­teek eta

Boltxe

Balance del año

Este, ha sido un año espe­cial­men­te duro para noso­tras, fami­lia­res de pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Hemos sufri­do las enves­ti­das típi­cas de los Car­ce­le­ros. Y, cuan­do habla­mos de Car­ce­le­ros, habla­mos del Sis­te­ma, ese que tor­tu­ra y ase­si­na; del sis­te­ma peni­ten­cia­rio, lo mis­mo en el Esta­do Espa­ñol, Fran­cés, Por­tu­gués, Sui­zo, o de cual­quier lugar don­de

Boltxe

Villapinteko euskal preso politikoen eskutitza /​Carta de los presos politicos vascos de la cárcel de Villapinte /​Lettre des prisonniers politiques basques dans Villapinte

[EUS] p> Kai­xo Eus­kal Herria, Ville­pin­ten espetxe­ra­tuak gau­den eta EEPK osatzen dugun kide­goa­ren artean, bi pre­so gara: Arkaitz Agi­rre­ga­bi­ria eta Igor Uriar­te. Gutun honen bitar­tez, gure egoe­ra­ren berri eman nahi dio­gu eus­kal jen­dar­tea­ri. Due­la urte­be­te, zuzen­da­ritza tal­de berria hel­du zen Ville­pin­te­ra, eta haien eto­rre­ra­re­kin bate­ra, gure kolek­ti­bo «txi­kia­ren» kon­tra­ko era­soak

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Guardia Zibilaren operazioaren aurrean /​Ante la operación de la Guardia Civil

Guar­dia Zibi­lak gaur Eus­kal Herrian eta Madri­len buru­tu­ta­ko ope­ra­zioa­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die atxi­lo­tu­ta­koei eta haien bereha­la­ko aska­ta­su­na exijitzen du. Hila­be­te bat pasa­tu da bi guar­dia zibil, alkoho­la­ren era­gin­pean, Altsa­su­ko Kox­ka taber­nan beze­roak pro­bo­katze­ra eta mehatxatze­ra sar­tu zire­ne­tik. Guar­dia zibi­len jarre­rak lis­ka­rra era­gin

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Gari Etxeberria en huelga de hambre por la libertad de l@s pres@s enferm@s /​Gari Etxeberria gose greban preso gaixoen askatasunaren alde

El Movi­mien­to pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re infor­mar de que Ibai Agi­na­ga ha fina­li­za­do el encie­rro que man­te­nía por la liber­tad de l@s pres@s enferm@s. Ibai ini­ció una huel­ga de ham­bre el domin­go de la sema­na pasa­da, pero al ter­cer día tuvo que dejar­la tras sufrir dos pér­di­das de

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Bihar manifestazioa Iruñean: Indar okupatzaileak kanpora! Alde hemendik!

Urria­ren 12an, espai­nia­rrek, due­la 500 urte­tik gora ame­ri­kar kon­ti­nen­tean buru­tu zuten kolo­ni­za­zio eta geno­zi­dioa­ren hasie­ra ospatzen dute. 1492ko urria­ren 12an iritsi ziren lurral­de haie­ta­ra eta ehun­ka urte­tan zehar ber­ta­ko kul­tu­rak, hiz­kun­tzak eta bizi­mo­duak zapal­du eta desage­rra­ra­zi zituz­ten. Giza­te­ria­ren geno­zi­dio­rik han­die­na izan zena burutze­ko espai­nia­rren indar arma­tuek jazar­pe­na era­bi­li zuten Koroa­ri

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Incendian la celda de Aletxu Zobaran /​Aletxu Zobaranen ziega erre dute

Han incen­dia­do la cel­da del pre­so polí­ti­co vas­co Aletxu Zoba­ran. Con moti­vo de la situa­ción de la cár­cel de Valen­ce, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re infor­mar sobre un hecho gra­ve: El pasa­do domin­go, 25 de sep­tiem­bre, varios pre­sos de la cár­cel de Valen­ce se amo­ti­na­ron, qui­tan­do las

Aurrerantz

[eus] [es] Aurrerantz (2)

José Luis Sán­chez Bra­vo, Ramón Gar­cía Sanz eta Hum­ber­to Bae­na mili­tan­te anti­fa­xis­te­kin bate­ra, Juan Pare­des Manot eta Angel Otae­gi eus­kal mili­tan­te iraul­tzai­leak fusi­la­tu zituz­te­ne­tik berro­gei­ta bat urte pasa diren hone­tan, zapal­kun­tza oro gain­di­tu eta Eus­kal Herri aske baten alde­ko borro­kan euren bizitza eman duten guz­tiak omen­du nahi ditu­gu. Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren ia hiru­ro­gei urte­ko

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Rueda de prensa en Etxarri llamando a manifestarse por la libertad de l@s pres@s enferm@s

Éste era el comu­ni­ca­do que tenía­mos pre­pa­ra­do para hoy, pero a últi­ma hora de ayer tuvi­mos cono­ci­mien­to de la prohi­bi­ción de la mani­fes­ta­ción por par­te de la Dele­ga­da del Gobierno espa­ñol, Car­men Alba. En esta rue­da de pren­sa tam­bién están par­ti­ci­pan­do fami­lia­res de pre­sos polí­ti­cos enfer­mos, ex pre­sos que han sufri­do

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Prentsaurrekoa eskaini dute Etxarrin larunbatean preso gaixoen askatasunaren alde manifestatzeko deia eginez

Hau­xe zen gaur­ko pres­ta­tu­ta geneu­kan agi­ria, bai­na bart gauean Car­men Alba Espai­nia­ko Gober­nu Dele­ka­tuak mani­fes­ta­zioa debe­ka­tu egin due­la jakin genuen. Pren­tsau­rre­ko hone­tan, gure­kin bate­ra, badau­de pre­so poli­ti­ko gai­xoen seni­deak, pre­so gai­xo ohiak eta Huel­van gose gre­ban dau­den pre­so poli­ti­koen seni­deak. Eske­rrak eman nahi diz­kie­gu guz­tiei. Oso larria da pre­so poli­ti­ko

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Rueda de prensa en Etxarri Aranatz para presentar la iniciativa a favor de la libertad de l@s pres@s polític@s enfermos

BORROKAK EZ DU ETENIK! JO TA KE AMNISTIA ETA ASKATASUNA LORTU ARTE Nues­tro movi­mien­to defi­ne la amnis­tía como la vuel­ta a casa, sin con­di­cio­nes, de l@s represaliad@s político@s y la reso­lu­ción de las cau­sas que ori­gi­na­ron su exis­ten­cia . Ade­más, la defen­sa de la amnis­tía es la herra­mien­ta más impor­tan­te para man­te­ner

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Preso politiko gaixoen askatasunaren aldeko ekimena aurkezteko Etxarri Aranatzen egindako prentsaurrekoa

BORROKAK EZ DU ETENIK! JO TA KE AMNISTIA ETA ASKATASUNA LORTU ARTE Gure mugi­men­duak, amnis­tia, erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen bal­din­tza­rik gabe­ko etxe­ratze eta hauen sor­tzea eka­rri duen zer­ga­tien solu­zio moduan defi­nitzen du. Gataz­ka honen izae­ra poli­ti­koa eus­te­ko tres­na garran­tzitsue­na da amnis­tia­ren alde­ko borro­ka. Erre­pre­sa­lia­tuen izae­ra poli­ti­koa­ren aitor­tza gakoa da amnis­tia­ren bidean aurre­ra

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Donostiako amnsitiaren aldeko manifestazioan irakurritako testua eta argazkiak /​Texto y fotos de la manifestación por la amnistia de la semana grande en Donostia

Lehe­nik eta behin, mila esker ger­tu­ra­tu zare­ten guz­tioi. Pix­­ka­­na­­ka-pix­­ka­­na­­ka bagoaz amnis­tia­ren alda­rria zabal­tzen, eta nola ez, Amnis­tia­ren Alde­ko mugi­men­dua Eus­kal Herri osoan eratzen, Donos­tia­ko mani­fes­ta­zio hau honen adi­bi­de dugu­la­rik. Ez da erra­za amnis­tiak beza­la­ko esa­nahi poli­ti­ko garran­tzitsu bezain indar­tsua duen mugi­men­du bat eratzea, are gutxia­go Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren sek­to­re des­ber­di­ne­ta­ra

Boltxe

Zentsura Kutxin /​Censura en la Kutxi

Oier Gómez pre­so poli­ti­ko gas­teiz­ta­rra­ren lagu­nok azken egu­ne­tan Kutxi­lle­ria kale­ko (Gas­teiz) bi taber­ne­tan ger­ta­tu­ta­koa sala­tu nahi dugu Fran­tzian bahi­tu­ta dagoen pre­so hone­kin harre­ma­na dau­kan eta bera­ren alde­ko eki­men bat ira­gar­tzen zuen kar­tel baten hari­ra. Oie­rren lagun koa­dri­la­koek hain­bat eki­men anto­la­tu ditu­gu irai­la­ren 10erako, tar­tean kale­ji­ra bat eta baz­ka­ri herri­koi bat,

Boltxe

György Lukács, Derrotismo y dialéctica. Una defensa de Historia y conciencia de clase

Comen­ta­rio sobre el libro de György Lukács, Derro­tis­mo y dia­léc­ti­ca. Una defen­sa de His­to­ria y con­cien­cia de cla­se, tra­duc­ción y cui­da­do de la edi­ción: Fran­cis­co Gar­cía Chi­co­te y Mar­tín Igna­cio Koval, Bue­nos Aires, Edi­cio­nes Herra­mien­ta, 2015, 205 pági­nas. a publi­ca­ción de la pri­me­ra edi­ción en cas­te­llano de este tex­to lukác­siano ofre­ce una herra­mien­ta valio­sa

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Etxarri Aranazeko jaietan txosna jartzearen debekuari buruzko irakurketa AAEEAMren eskutik

Ekai­nak 6an, eskae­ra egi­ten dugu txos­na jar­tze­ko, fes­te­ta­ra­ko, Xapa­te­ro aurre­ko pla­zan. Uztai­lak 19an, alka­te dagoe­nak, ( alka­te ofi­zia­la kan­poan zegoe­la­rik opo­rre­tan) guta­ko bati jaki­ne­raz­ten dio, ahoz, txos­na eska­tu­ta­ko tokian ezin zela jarri, aurrean dagoen taber­nak, gunea, alo­ka­gai­luan due­la­ko urte osoan zehar, bai­ta orain dela bi urte ikas­to­la­ri uka­tu zitzaio­la ere

Boltxe

Eraikuntza basatiarekin bukatu beharra dugu, egungo eraikuntza eta kontsumo eredua zalantzan jarriko duen jendarte burujabe bat eraikiz

Erai­kun­tza basa­tia ez da soi­lik hon­da­men sozia­la, bai­ta ingu­ru­gi­ro eta eko­no­mi hon­da­me­na ere. Hor­taz gain, egun­go kri­si eta baz­ter­ke­ria egoe­ra hone­ta­ra eka­rri gai­tuen fak­to­re garran­tzitsue­na da. Ezin dai­te­ke nego­zioa egin esku­bi­de sozia­len kon­tu­ra Sen­tsu hone­tan, ez Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ko Lurral­dea­ren anto­la­men­du­ra­ko gida­le­rroek edo­ta Etxe­bi­zitza Legeak ezta Nafa­rroa­ko lege pro­po­sa­men

Boltxe

Debemos acabar con el urbanismo salvaje para construir una sociedad emancipadora que ponga en cuestión el actual modelo de construccion y consumo

El urba­nis­mo sal­va­je no es tan solo un desas­tre social, sino tam­bién un desas­tre medioam­bien­tal y eco­nó­mi­co, uno de los fac­to­res más impor­tan­tes nos ha traí­do a esta situa­ción de cri­sis y exclu­sión social. No se pue­de hacer nego­cio a cos­ta de los dere­chos socia­les En este sen­ti­do, ni la nue­va pro­pues­ta de ley

Boltxe

Aurrerantz (1)

Tes­tu hau hedatze­ra eta ezta­bai­datze­ra deitzen dugu, berri­ki argi­ta­ra­tu diren bes­te tes­tu batzue­kin bate­ra, bizi dugun egoe­ra his­to­ri­ko zai­la bis­ta­tik gal­du gabe; izan ere, egoe­ra his­to­ri­ko honek masa zapal­duak ber­piz­te­ra era­man gaitza­ke eta gure antze­ko kolek­ti­boe­kin kon­tak­tatze­ra, elkar­tzen gai­tuz­ten pun­tuak bilatze­ko eta horien ingu­ruan batze­ko. Egia da lan hori ozto­pa deza­keen garai batean sar­tzen ari gare­la, hots, hau­tes­kun­de-garaian: espai­niar hau­tes­kun­deak (ekai­na), EAE­ko hau­tes­kun­de esta­tu­ta­rioak (urria); hala eta guz­tiz ere, aur­ki­tu ditza­ke­gun zail­ta­su­nak gora­behe­ra, gure plan­te­amen­dua da koiun­tu­ra hone­ta­tik koor­di­na­tu­ta irte­tea eta aurre­ra egi­tea Aska­pen Nazio­na­le­ko Eus­kal Era­kun­de Sozia­lis­ta Iraul­tzai­lea­ren erai­kun­tzan.

Boltxe

Sexto Encuentro de las Luchas de las Inmigraciones y de los Barrios Populares de Pas-de-Calais

El Sex­to Encuen­tro Nacio­nal de las Inmi­gra­cio­nes y de los Barrios Popu­la­res ha teni­do lugar en Liber­court en el depar­ta­men­to de Pas-de-Calais los 21 y 22 de mayo de 2016. Des­pués de haber ana­li­za­do la situa­ción actual de los barrios popu­la­res y de las inmi­gra­cio­nes, el Encuen­tro ha adop­ta­do la siguien­te moción: CONSIDERANDO

Boltxe

Sexto Encuentro de las Luchas de las Inmigraciones y de los Barrios Populares de Pas-de-Calais

El Sex­to Encuen­tro Nacio­nal de las Inmi­gra­cio­nes y de los Barrios Popu­la­res ha teni­do lugar en Liber­court en el depar­ta­men­to de Pas-de-Calais los 21 y 22 de mayo de 2016. Des­pués de haber ana­li­za­do la situa­ción actual de los barrios popu­la­res y de las inmi­gra­cio­nes, el Encuen­tro ha adop­ta­do la siguien­te moción: CONSIDERANDO

Agiriak

Aurrerantz (1)

Tes­tu hau hedatze­ra eta ezta­bai­datze­ra deitzen dugu, berri­ki argi­ta­ra­tu diren bes­te tes­tu batzue­kin bate­ra, bizi dugun egoe­ra his­to­ri­ko zai­la bis­ta­tik gal­du gabe; izan ere, egoe­ra his­to­ri­ko honek masa zapal­duak ber­piz­te­ra era­man gaitza­ke eta gure antze­ko kolek­ti­boe­kin kon­tak­tatze­ra, elkar­tzen gai­tuz­ten pun­tuak bilatze­ko eta horien ingu­ruan batze­ko. Egia da lan hori ozto­pa deza­keen garai batean sar­tzen ari gare­la, hots, hau­tes­kun­de-garaian: espai­niar hau­tes­kun­deak (ekai­na), EAE­ko hau­tes­kun­de esta­tu­ta­rioak (urria); hala eta guz­tiz ere, aur­ki­tu ditza­ke­gun zail­ta­su­nak gora­behe­ra, gure plan­te­amen­dua da koiun­tu­ra hone­ta­tik koor­di­na­tu­ta irte­tea eta aurre­ra egi­tea Aska­pen Nazio­na­le­ko Eus­kal Era­kun­de Sozia­lis­ta Iraul­tzai­lea­ren erai­kun­tzan.

La salud: una necesidad de los pueblos

Este escri­to quie­re ser­vir de base para la pre­sen­ta­ción de los dos libros en el títu­lo seña­la­dos. Pue­de resul­tar raro pre­sen­tar dos libros en el mis­mo acto, por cier­to en un lugar emble­má­ti­co de Cádiz y en una libre­­ría-café ami­ga La Clan­des­ti­na. Y es que en ambos tex­tos se tra­ta el mis­mo